Załącznik Nr 1 do zarządzenia
 
Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Wapno
 
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
 
1.Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Wapno mają wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien: a) okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (np. PESEL). b )na zobowiązaniu czytelnika podpisuje poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
4. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub opiekun
5. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w zobowiązaniu czytelnika.
6. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie, nietrzeźwe, będące pod wpływem innych środków odurzających, które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
b) nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.
7. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek czytelnika oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika zostanie zlikwidowane w terminie do 5 dni roboczych po złożeniu wniosku, dane osobowe czytelnika usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone.
8. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a zobowiązanie zniszczone.
9. W przypadku śmierci czytelnika – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a zobowiązanie zniszczone.
 
§2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wapno z siedzibą w Wapnie;
2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych lub bezpośrednio Biblioteka tel. 672611074
3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
5. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
6. Dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę;
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
§ 3. WYPOŻYCZANIE
 
1.Wypożyczyć można jednorazowo do 10 książek, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2.Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym. Przed wyjściem z Wypożyczalni należy sprawdzić stan swojego konta, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić bibliotekarzowi.
3. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia książki – reklamacje zgłoszone po wyjściu z Wypożyczalni nie będą przyjmowane.
4. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w Wypożyczalni.
5. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była zniszczona.
6. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 3 prolongat. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez katalog online.
7. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwrotu książek.
8. Nie można prolongować książek zarezerwowanych lub przetrzymanych.
9. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji książek (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania książek (aktualnie dostępnych w innych wypożyczalniach).
10. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie, czy książka jest już dostępna.
11. Warunki realizacji: a) rezerwacji – 3 dni od momentu zwrotu książek, b) zamówienia – 3 dni od momentu jego złożenia.
12. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i kończącym się terminie odbioru rezerwacji/ zamówienia.
13. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
14. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni Biblioteki korzysta się na miejscu.
15. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów online, wydawnictw informacyjnych, itp.
 
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
 
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem książki może mieć formę:
a) odkupienia identycznego dzieła,
b) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez bibliotekarza
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 
1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 ust.
2 Biblioteka pobiera opłaty określone w Cenniku Biblioteki.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do pokrycia również ich kosztów.
3. Jeżeli czytelnik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki.
 
§ 6. SKARGI I WNIOSKI
 
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać u Dyrektora Biblioteki osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
 
§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE
 
1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i e-papierosów.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.