REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO

§ 1

1.Z czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy obywatele niezależnie od tego , czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.

2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisu w zeszyt obecności.

3. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wapno z siedzibą w Wapnie przy ul. Solnej 20

4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych.

5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych lub bezpośrednio Biblioteka.

6. W czytelni obowiązuje cisza , zakaz używania telefonów komórkowych , palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.

2. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

3. Książek i najnowszych numerów czasopism nie wypożycza się do domu.

4.Książki z Czytelni wypożycza się na okres 1 tygodnia

5. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje książkowe

§ 3

Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów , doboru literatury na interesujący go temat , korzystania z katalogów , wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 4

1. Przed opuszczeniem czytelni , czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.

2. Czytelnik jest zobowiązany szanować udostępnione zbiory, będące własnością społeczną oraz chronić je przed zniszczeniem.

3. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie , którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

4. Na sumy wpłacane z tego tytułu Biblioteka wydaje pokwitowanie.

§ 5

1.W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe, które służy wyłącznie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów , rozszerzenie wiedzy przedmiotowej , olimpiad przedmiotowych itp./

2.Zabrania się wykorzystywać komputera do gier i zabaw , prowadzenie prywatnej korespondencji oraz korzystania z poczty elektronicznej.

3.Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

4.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.

5.Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym.

6.Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych , wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.

7.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

8.Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.

9.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest nieletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

11. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

§ 6

Wszelkie życzenia i zażalenie należy kierować do Dyrektora Biblioteki.

§ 7

1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególności drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz obsługujący czytelnika.

2.Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora Biblioteki.

Regulamin czytelni pdf