REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO
 
§ 1
 
1.Z czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy obywatele niezależnie od tego , czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisu w zeszyt obecności.
3. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wapno z siedzibą w Wapnie przy ul. Solnej 20
4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych.
5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych lub bezpośrednio Biblioteka.
6. W czytelni obowiązuje cisza , zakaz używania telefonów komórkowych , palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 
§ 2
 
1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.
2. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Książek i najnowszych numerów czasopism nie wypożycza się do domu.
4.Książki z Czytelni wypożycza się na okres 1 tygodnia
5. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje książkowe
§ 3
 
Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów , doboru literatury na interesujący go temat , korzystania z katalogów , wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 
§ 4
 
1. Przed opuszczeniem czytelni , czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
2. Czytelnik jest zobowiązany szanować udostępnione zbiory, będące własnością społeczną oraz chronić je przed zniszczeniem.
3. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie , którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.
4. Na sumy wpłacane z tego tytułu Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 
§ 5
 
1.W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe, które służy wyłącznie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów , rozszerzenie wiedzy przedmiotowej , olimpiad przedmiotowych itp./
2.Zabrania się wykorzystywać komputera do gier i zabaw , prowadzenie prywatnej korespondencji oraz korzystania z poczty elektronicznej.
3.Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
4.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
5.Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym.
6.Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych , wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.
7.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
8.Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.
9.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest nieletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
 
§ 6
 
Wszelkie życzenia i zażalenie należy kierować do Dyrektora Biblioteki.
 
§ 7
 
1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególności drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz obsługujący czytelnika.
2.Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora Biblioteki.