REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO

§ 1

Prawo korzystania.

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy obywatele:
  - okazać dowód osobisty,
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
 3. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną  w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i  nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

   § 2

Wypożyczanie.

 1. Wypożyczyć można  5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.
 5. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

§ 3

Kaucje.

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  - jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Wapno - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki,
 2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki.

§ 4

Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor
 3. Za zwrócenie książki bez foliowej okładki lub naklejki kodu kreskowego pobierana będzie opłata 1 zł. od każdej książki.

 

§ 5

Przetrzymanie książek.

 1. Za przetrzymanie książek ponad określony  termin  biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł. od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania. Opłaty te są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
 2. Czytelnik do którego wysyłane zostało  upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty wg cennika 
 3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

 

§ 6

Inne usługi

Biblioteka może świadczyć usługi bibliograficzne, reprograficzne i prowadzić wypożyczenia międzybiblioteczne.

Czytelnicy maja zapewniony dostęp do Internetu w czytelni, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

§ 7

Przepisy końcowe.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Wapno może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

§ 8

Skargi i wnioski

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wapno.

Naszym organizatorem
jest:

GMINA WAPNO


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Fundacja Orange dla Bibliotek

Bezpłatny Internet
Licznik odwiedzin

Użytkowników:
1
Artykułów:
55
Odsłon artykułów:
136927